Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất

Công ty Luật TNHH Hoàng Anh cung cấp mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất theo thông tư 15/2015/TT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                           
                                               

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 
Kính gửi(3):................................................................................................
 
 

 
Thông tin Bên nữ

Bên nam

Họ, chữ đệm, tên    
Ngày, tháng, năm sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nơi cư trú (4)  
 
 
Giấy tờ tùy thân(5)  
 
 
Kết hôn lần thứ mấy    
                
            Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.
Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị Quý cơ quan đăng ký.
                                          ...........................………., ngày ..........…tháng ............ năm............…

 
 
 
 
 

 
Bên nữ
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
 
 
 
....................................
Bên nam
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
 
 
 
....................................
  

Chú thích:
(1), (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ.
(3) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký kết hôn.
(4) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
(5) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/1982).

nothing