ViewBag.MetaTitle

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ban hành ngày 03/02/2016

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ban hành ngày 03/02/2016

18 Tháng Tám 2017

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015

Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015

15 Tháng Bảy 2017

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số nội dung của Bộ luật Lao động

Nghị định 45/2013/NĐ-CP

Nghị định 45/2013/NĐ-CP

14 Tháng Bảy 2017

Nghị định quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

nothing