ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (trong trường hợp tổ chức kinh tế thuộc diện phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài), việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một thủ tục bắt buộc, trong đó thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là một nội dung được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhà đầu tư phải tuân thủ thời hạn này. Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp dự án đầu tư đã hoặc sắp hết thời hạn mà nhà đầu tư vẫn muốn tiếp tục thực hiện dự án. Trong trường hợp này để gia hạn thêm thời gian hoạt động của dự án, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để điều chỉnh thời hạn của dự án đầu tư.

1. Thủ tục điều chỉnh thời hạn hoạt động đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

* Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư

- Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương có giá trị xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư là tổ chức

- Bản đề xuất dự án đầu tư

- Bản sao một trong các tài liệu: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (đối với dự án có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất); trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

* Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2. Thủ tục điều chỉnh thời hạn đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

* Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ như đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư

* Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh

* Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình;

* Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

* Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

* Căn cứ văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Thủ tục điều chỉnh thời hạn hoạt động đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

* Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ như đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư

* Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến về các nội dung liên quan đến nội dung điều chỉnh

* Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình

* Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nội dung liên quan đến nội dung điều chỉnh

* Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

*  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư

* Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

* Một số lưu ý và các trường hợp đặc biệt

- Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Thời hạn thực hiện dự án đầu tư không được vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật: Đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế: Thời hạn hoạt động không quá 70 năm; Đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế: Thời hạn hoạt động không quá 50 năm; Đối với những dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn được kéo dài hơn nhưng không quá 70 năm.

- Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

- Cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cơ quan đó có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

- Doanh nghiệp chỉ được gia hạn thời hạn dự án đầu tư nếu đã góp đủ vốn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể!

Liên hệ Hotline:  0989034655  hoặc Email: luatsubacninh@gmail.com

Luật Hoàng Anh rất hân hạnh được đồng hành và hợp tác cùng Quý khách!

nothing