ViewBag.MetaTitle

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ban hành ngày 03/02/2016

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ban hành ngày 03/02/2016

18 Tháng Tám 2017

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015

Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015

15 Tháng Bảy 2017

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số nội dung của Bộ luật Lao động

Nghị định 45/2013/NĐ-CP

Nghị định 45/2013/NĐ-CP

14 Tháng Bảy 2017

Nghị định quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014

Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014

21 Tháng Ba 2018

Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hóa đơn

Thông tư 40/2016/TT- BLDTBXH ngày 25/10/2016

Thông tư 40/2016/TT- BLDTBXH ngày 25/10/2016

13 Tháng Ba 2018

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015

15 Tháng Bảy 2017

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Thông tư Số: 20/2015/TT-BKHĐT

Thông tư Số: 20/2015/TT-BKHĐT

13 Tháng Bảy 2017

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015

12 Tháng Bảy 2017

Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thông tư 26/2015/TT-BTC

Thông tư 26/2015/TT-BTC

12 Tháng Bảy 2017

Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015

Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015

12 Tháng Bảy 2017

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch

nothing