ViewBag.MetaTitle

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

29 Tháng Mười Hai 2020

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

17 Tháng Tám 2017

Luật số: 101/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

17 Tháng Tám 2017

Luật số 100/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

17 Tháng Tám 2017

Luật số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017

Luật kế toán số 88/2015/QH13

Luật kế toán số 88/2015/QH13

02 Tháng Tám 2017

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

11 Tháng Bảy 2017

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

15 Tháng Sáu 2017

Số: 91/2015/QH13 của Quốc hội

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014

15 Tháng Sáu 2017

Luật số 66/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

LUẬT NHÀ Ở 2014

LUẬT NHÀ Ở 2014

15 Tháng Sáu 2017

Luật số 65/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT NHÀ Ở

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014

14 Tháng Sáu 2017

Luật số: 52/2014/QH13 của Quốc hội: Luật Hôn nhân và Gia đình

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

14 Tháng Sáu 2017

Luật số 45/2013/QH13

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

14 Tháng Sáu 2017

Luật số: 68/2014/QH13

LUẬT ĐẦU TƯ 2014

LUẬT ĐẦU TƯ 2014

14 Tháng Sáu 2017

Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

14 Tháng Sáu 2017

Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

nothing