HỒ SƠ GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

1.Các trường hợp và điều kiện giải thể

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.Hồ sơ giải thể:

- Biên bản họp về việc giải thể của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
- Quyết định về việc giải thể (Quyết định giải thể phải có đủ các nội dung được quy định)
- Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần
- Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản(trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân
hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
- Danh sách các khoản nợ . 

3. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
b) Lý do giải thể;
c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ,
thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
----------------------------------------------------------------------
 Liên hệ: CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH
🏦 ĐC: Phòng 304.1, tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, P.Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
📞 Hotline: 0989.034.655 -  0977.585.415
📨 Email: luatsubacninh@gmail.com
👑👑Sự hài lòng của bạn, là thành công của chúng tôi!👑👑
----------------------------------------------------------------------
#giải_thể_doanh_nghiệp 
#giải_thể_công_ty

nothing